REGULAMIN SKLEPU

I. Postanowienia Ogólne

1. Sprzedaż produktów elektronicznych tj. kursy online, konsultacje  online i szkolenia online dostępnych za pośrednictwem https://karolinajmazur.com prowadzona jest przez administratora: Karolina J. Mazur self employed z siedzibą w UK, 14 Gemini Way Brackley NN136QR, adres e-mail: karo.mazur86@gmail.com

2. Warunkiem korzystania ze sklepu oraz zawarcia umowy jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na przedmiotowe postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

3. Informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy bez opcji bezpośredniego zakupu, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

4. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku
niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami, pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.

II. Warunki złożenia zamówienia płatności i dostawa

1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę oraz podczas konferencji online (np. transmisji live na facebooku) organizowanych przez administratora.

2. Wyboru formy płatności dokonuje kupujący podczas składania zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do
wyczerpania zasobów takich produktów.

4. W przypadku konsultacji online, czy innych usług indywidualnych, które zamówił klient, realizacja nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony drogą elektroniczną. W przypadku kursów online dostęp do produktu następuje niezwłocznie po prawidłowym zaksięgowaniu płatności, a dostawa zamówionych produktów odbywa się nieodpłatnie.

5. Administrator podaje na stronie sprzedaży kursów online najniższą cenę jaka obowiązywała w ciągu ostatnich 30 dni.

III. Reklamacja i odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji w drodze oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail:
karo.mazur86@gmail.com).

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostawy.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w następujących przypadkach: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (szczególnie dotyczy to produktów elektronicznych).

7. Klient akceptując niniejszy regulamin i składając zamówienie wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

8. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto klienta. Faktura zostanie wysłana do klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia, na co klient wyraża zgodę.

IV. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejsze postanowienia dotyczą klientów sklepu będących przedsiębiorcami.

2. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

3. W wypadku klientów nie będących konsumentami, sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.

4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z klientem niebędącym konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.

5. W stosunku do klientów będących przedsiębiorcami, sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części  niezależnie od wybranego przez przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.

6. Całkowita odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do przedsiębiorcy (klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny produktu i złożonego zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy sprzedawcą, a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane właściwemu sądowi.

V. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą konsumenta tj.: usług świadczonych drogą
elektroniczną, odstąpienia od umowy przez konsumenta, reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks Cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia regulaminu dotyczące przedsiębiorców.

VI. Klauzula

W ramach oferty prezentowane są praktyczne rozwiązania, ale musisz mieć świadomość, iż nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Wszelkie informacje należy szczegółowo przeanalizować, a podjęcie jakichkolwiek działań wynikających z powziętych informacji jest wyłącznie odpowiedzialnością osoby
podejmującej taką decyzję.

VII. Postanowienia Końcowe

1. Umowy zawierane poprzez sklep wykonywane są w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie sklepu. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie
zawarcia umowy.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy sprzedawcą, a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi
przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie
danych osobowych oraz RODO.

5. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m. in. do: zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą, bezpłatnego skorzystania z
pomocy powiatowego rzecznika praw konsumenta. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny po zakończeniu postępowania reklamacyjnego. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Powered By ClickFunnels.com